Spoločnými silami meníme víziu a sen na realitu.

Sme skupina špecialistov primárne v oblasti správy aktív v realitnom biznise s niekoľkoročnými skúsenosťami a overenými výsledkami.

Neustále sa učíme lepšie chápať potreby našich klientov, ich videnie cieľov, potrieb a zámerov, a tým neustále zvyšovanie kvality služieb a spolupracovať na vyššej úrovni. Pozitívne hodnotíme, že neustále dokážeme cez myšlienky a nápady nájsť nové produkty, ktoré sa dajú uplatniť v praxi a že na rozumnom a premyslenom konaní sa dá postaviť podnikateľský plán. Sústredíme svoje úsilie na pokračovanie v nastavenom trende. Vysoká kvalita poskytovaných služieb, profesionalita výkonov ostávajú základom na ktorom staviame úspech. „We take care“ je tak súčasťou nášho každodenného pôsobenia a práce. Našim hlavným cieľom je minimalizovať rizika a maximalizovať profity všetkých našich klientov.

“My vám môžeme garantovať profesionálny prístup s cieľom naše výsledky a pro-zákaznícke služby každým dňom zlepšovať.”

Ing. Marián FabuľaKonateľ FACTA, s.r.o.

Čo robíme

Rozvoj

poskytovaných služieb Facility managementu.

Investície

do nehnuteľností/realít či do vlastného podnikania.

Akvizície

projektov s vysokou pridanou hodnotou a vyhľadaváme príležitosti s výnimočnou kúpnou cenou.

Analýzy

Pravidelne vyhodnocujeme merateľné parametre vhodnosti zvolených produktov.
 • Rozvoj poskytovaných služieb Facility management – efektívna forma spravovania budov. Stavebný objekt sa realizuje s cieľom vytvoriť priestor, v ktorom sú situované rozličné podnikateľské subjekty. V každom z týchto subjektov prebiehajú primárne a sekundárne činnosti. Primárne alebo hlavné činnosti (core business) sa vykonávajú s cieľom dosiahnuť zisk – prvoradým cieľom manažmentu firmy je preto maximálna efektívnosť hlavnej činnosti. Sekundárne alebo podporné činnosti sú všetky ostatné činnosti, ktoré vytvárajú podmienky na úspešný priebeh hlavnej činnosti. Ide najmä o správu majetku, prevádzku budovy, priestorové plánovanie, upratovanie, stravovanie, informatiku atď. Návratnosť nákladov, ktoré sú spojené so zavedením facility managementu pri riadení podporných činností, je 2 až 3 roky. Úspora prevádzkových nákladov sa však v neskorších rokoch vyšplhá na 10 až 30 %. Náklady spojené s realizáciou podporných činností predstavujú v pomere k celkovým nákladom (t. j. k súčtu nákladov na hlavné a podporné činnosti) nezanedbateľnú čiastku, napriek tomu firmy nekladú dostatočný dôraz na ich riadenie. Aby sa manažment firmy mohol sústrediť iba na riadenie hlavnej činnosti, tým zvýšiť konkurencieschopnosť a zisk firmy, je potrebné odčleniť riadenie podporných činností. Kvalitné a efektívne riadenie podporných činností umožňuje práve facility management. Jeho základným konceptom je zladenie dohodnutých služieb a vytvorenie jednotného postupu pri ich riadení. Facility management sa uplatňuje pri dvoch skupinách užívateľov: prvú tvoria investori a developerské organizácie, druhou sú vlastníci už existujúcich stavebných objektov. Facility management je moderný odbor. Jeho uplatnenie pri spravovaní budov výrazne prispieva k úspore prevádzkových nákladov, a tým aj k zvýšeniu ziskovosti podnikania. Nejde len o dočasný trend podnikového manažmentu, ale o praktický spôsob profesionálneho riadenia a správy podnikových zdrojov, ktorý by sa mal používať kontinuálne.
 • Investície do nehnuteľností/realít či do vlastného podnikania.
 • Akvizície projektov s vysokou pridanou hodnotou a vyhľadavánie príležitosti s výnimočnou kúpnou cenou
 • Výnimočné investičné/akvizičné príležitosti v rámci speňažovania majetku úpadcov, reprivatizácia zdrojov (Konkurzné právo)
 • Pravidelne vyhodnocujeme merateľné parametre vhodnosti zvolených produktov – zohľadňujeme aktuálnu situáciu a prognózy na trhoch

Projekty, na ktorých sme participovali.

 • Dostavba bytového domu -Dúbravka
 • Amúrska – RD
 • Tolstého – luxusné byty
 • RD Istrijská
 • Polyfunkcia Toplianska
 • Polyfunkcia Pionierska
 • Predajná prevádzka s administratívou Kollarova, Pezinok
 • Obytná zóna Čunovo, Bratislava
 • Ubytovňa a administratíva Hatalova, Bratislava

Ing. Marián Fabuľa
Konateľ FACTA, s.r.o.

Tím spolupracovníkov

Využívame synergické efekty outsourcingom ľudských zdrojov s viac ako 10-ročnými skúsenosťami ako jednu z najziskovejších foriem modernej spolupráce. Pomáha dynamicky, flexibilne a efektívne využívať profesionálny personál, znižovať náklady na kancelársku prácu a oslobodiť zamestnancov od bežných činností a zrýchľovať obchodné procesy. Inými slovami, zachrániť organizáciu pred takou sekundárnou úlohou, ako je personálna politika, a nasmerovať všetko úsilie na dosiahnutie jej hlavných cieľov.

Aktuálne projekty

Dosť bolo rečí, vytvorme niečo spolu